Szczegółowe informatory znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

      

Na podstawie:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.    

   

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

język polski 

języki mniejszości narodowych  język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 4 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

języki obce nowożytne

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

5

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr

6

środa

język angielski – pp

język angielski – pr  język angielski – dj*

7

czwartek

matematyka – pr

filozofia – pp filozofia – pr

8

piątek

biologia – pp  biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr

9, 10 – sobota, niedziela

11

poniedziałek

chemia – pp chemia – pr

informatyka – pp informatyka – pr

12

wtorek

język niemiecki – pp  

język niemiecki – pr  język niemiecki – dj

13

środa

geografia – pp geografia – pr

historia sztuki – pp  historia sztuki – pr

14

czwartek

język rosyjski – pp 

język rosyjski – pr  język rosyjski – dj

15

piątek

język francuski – pp 

język francuski – pr  język francuski – dj

16, 17 – sobota, niedziela

18

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp   historia – pr

19

wtorek

język hiszpański – pp 

język hiszpański – pr  język hiszpański – dj

20

środa

język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr

język włoski – pr  język włoski – dj

21

czwartek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.      

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 6 czerwca

język polski 

języki mniejszości narodowych  języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

poniedziałek

język polski – pp**  

język polski – pr**  

2

wtorek

matematyka – pp

matematyka – pr  

3

środa

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj**

4

czwartek

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr historia sztuki – pp, pr

5

piątek

biologia – pp, pr

informatyka – pp, pr

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

chemia – pp, pr

geografia – pp, pr

9

wtorek

język niemiecki – pp  

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

10

środa

język francuski – pp 

język francuski – pr język francuski – dj

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

język rosyjski – pp 

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

16

wtorek

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

historia – pp, pr historia muzyki – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr

17

środa

język hiszpański – pp 

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

18

czwartek

język włoski – pp 

język włoski – pr język włoski – dj

19

piątek

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***

 

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r. 

 

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

3 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2020 r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej 

 

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.  

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.   

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2020 r.

 

 

            CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

  • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie  absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
  • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej  osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski 

język łaciński i kultura antyczna 

język łemkowski  wiedza o społeczeństwie 

poziom rozszerzony

180

informatyka 

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. 

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.     

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych 

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka 

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język łaciński i kultura antyczna  wiedza o społeczeństwie  wiedza o tańcu  język kaszubski 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia chemia

fizyka i astronomia  geografia 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

 

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut. 

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.