Szczegóowe informatory znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

........................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Harmonogram egzaminów na daną sesję przeprowadzaną w szkole znajduje się poniżej w pliku.

 ......................................................................................................................................................................................................                                       

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku  

Na podstawie:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673, ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188, ze zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 r.  

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dotyczy również egzaminu eksternistycznego zawodowego.

                                            

  

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

 

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019  

 do 9 września 2018 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

10 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 r.

od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019

22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019

22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019

22 marca 2019 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 r.  

 

 

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019

do 18 lutego 2019 r.

do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji

2019 Zima

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk” i „dk”

18 czerwca 2019 r.

17 czerwca 2019 r.

od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019

30 sierpnia 2019 r.

 

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

Część pisemna

Część praktyczna

Z.22, MS.20 

7 maja 2019 r.

od 8 maja do 25 maja 2019 r. (model „w”)

Z.23, MS.21 

5 czerwca 2019 r.

6 czerwca 2019 r. (model „d”)

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Z.22, MS.20:        21 czerwca 2019 r. Z.23, MS.21:  21 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Z.22, MS.20:  21 czerwca 2019 r. Z.23, MS.21:        21 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Z.22, MS.20:  21 czerwca 2019 r. Z.23, MS.21:  21 czerwca 2019 r.

                    

 

 

Załącznik 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji

 

(Dotyczy kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.) Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są podane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019, która zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz. 673, ze zm.) jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

 

Egzamin

2019 Zima

2019 Lato

Część pisemna

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi

10 stycznia

18 czerwca

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

Część praktyczna w zakresie

kwalifikacji o modelu

„d”

A.21, A.23, A.28, A.29, A.30, A.31,

A.32, A.33, A.34, A.39, A.40, A.41, A.42, A.44, A.45, A.46, A.47, A.48,

A.49, A.50, A.51, A.52, A.53, A.56,

A.58, A.61, A.63, A.64, A.66, A.67,

A.68, A.69, A.70, A.72, A.73, A.74, 

B.22, B.27, B.28, B.29, B.31, B.32,

B.33, B.35, B.36, 

E.17, E.18, E.20, E.22, E.23, E.24,

E.29, E.33,

M.10, M.31, M.33, M.34, M.35, M.36,

M.37, M.38, M.39, M.40, M.41, M.42,

M.43, M.46,

R.02, R.06, R.07, R.08, R.09, R.11,

R.13, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19,

R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, 

S.09, 

T.07, T.08, T.10, T.11, T.12, T.13,

T.14, T.15, T.16, T.17, 

Z.03, Z.09, Z.10, Z.13, Z.16

9 stycznia

17 czerwca

„dk”

A.20

12–14 stycznia

25–30 czerwca

A.22

12–14 stycznia

21–23 czerwca

A.24

18 stycznia

25 czerwca

A.25

18–20 stycznia

25–29 czerwca

A.26

18–19 stycznia

24–25 czerwca 

A.27

14–15 stycznia 

26–27 czerwca 

A.35

15–17 stycznia

24–26 czerwca

A.36

17–19 stycznia

27–29 czerwca

A.38

11–12 stycznia

27–29 czerwca

A.54

12–15 stycznia

27–30 czerwca 

A.65

19–21 stycznia

29 czerwca–1 lipca

B.30

17–19 stycznia

28–29 czerwca 

E.11

17–18 stycznia

25 czerwca

E.14

12–15 stycznia

27–28 czerwca 

E.19

15–18 stycznia 

27–29 czerwca 

M.32

16–17 stycznia

28 czerwca

M.44

15–19 stycznia

27–28 czerwca

 

 

 

 

 

 

E.12

28 stycznia–4 lutego oraz

11–16 lutego

24–30 czerwca

E.13

4–14 lutego

26 czerwca–3 lipca

E.15

17–18 stycznia oraz  29–30 stycznia 

24–25 czerwca

 

 

„wk”

E.16

30 stycznia–3 lutego oraz

10–12 lutego

28 czerwca–1 lipca

E.32

29–30 stycznia

27–28 czerwca

S.04

17–28 stycznia

22 czerwca–1 lipca

„w”

A.59, A.60

11–13 lutego

26–28 czerwca

A.62

11–16 stycznia oraz  8–11 lutego

26 czerwca–1 lipca

B.34

28 stycznia–1 lutego oraz

9–13 lutego

26 czerwca–1 lipca

E.27

25–26 stycznia

28–29 czerwca

M.11

24–31 stycznia oraz 12–16 lutego

22 czerwca–1 lipca

R.03

technik agrobiznesu,  

technik rolnik, rolnik 

19 stycznia–22 stycznia  technik rolnik, rolnik  

2–9 lutego

technik agrobiznesu,  

technik rolnik, rolnik 

22–26 czerwca  technik rolnik, rolnik     27 czerwca–1 lipca  

R.10

25–29 stycznia

24–28 czerwca

Z.01

26–29 stycznia 

21–25 czerwca

Z.04, Z.05, Z.06, Z.07, Z.08

25–27 stycznia oraz  8–10 lutego

22–26 czerwca

Z.12

1 lutego

28 czerwca

Z.14

25–27 stycznia

21–23 czerwca

Z.15

8–10 lutego 

24–26 czerwca

Z.17

25–28 stycznia oraz  8–11 lutego

28–29 czerwca

Z.18

25–26 stycznia oraz  8–9 lutego

21–25 czerwca

Z.19

26–29 stycznia 

21–25 czerwca

Z.20

9–12 lutego

28 czerwca–1 lipca

Z.11, Z.21

25–28 stycznia

24–26 czerwca

A.01, A.02, A.03, A.04, A.05, A.06,

A.07, A.08, A.09, A.10, A.11, A.12,

A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18,

A.19, A.37, A.43, A.55, A.57, A.71,

B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06,

B.07, B.08, B.09, B.10, B.11, B.12,

B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18,

B.19, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25,

B.26, 

E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.06,

E.07, E.08, E.09, E.10, E.21, E.25,

E.26, E.28, E.30, E.31, E.34, E.35,

M.01, M.02, M.03, M.04, M.05, M.06,

M.07, M.08, M.09, M.12, M.13, M.14,

M.15, M.16, M.17, M.18, M.19, M.20,

M.21, M.22, M.23, M.24, M.25, M.26,

M.27, M.28, M.29, M.30, M.45, M.47,

M.48, 

R.01, R.04, R.05, R.12, R.14, R.20,

R.26, R.27,

S.01, S.02, S.03, S.05, S.06, S.07, S.08, 

T.01, T.02, T.03, T.04, T.05, T.06,

T.09, T.18,

Z.02

11–21 stycznia oraz  8–13 lutego

21 czerwca–4 lipca

Szczegółowy harmonogram egzaminów dotyczących kwalifikacji, w których kształcenie odbywa się w ramach eksperymentów pedagogicznych, zostanie ogłoszony przez właściwą terytorialnie okręgową komisję egzaminacyjną na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. 

 

 

 

Załącznik 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji

 

(Dotyczy kształcenia zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

 

Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są podane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019, która zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1663) jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

Egzamin

2019 Zima

2019 Lato

Część pisemna

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi

10 stycznia

18 czerwca

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

Część praktyczna w zakresie

kwalifikacji o modelu

„d”

AU.04, AU.22, AU.24, AU.26, AU.31, AU.32, AU.33, AU.37, AU.38, AU.42, AU.43, AU.44, AU.45, AU.46, AU.47, AU.48, AU.49, AU.50, AU.51, AU.52,

AU.53, AU.56, AU.58, AU.59, AU.61,

AU.63, AU.64, AU.66, AU.67, AU.68,

AU.69, 

BD.18, BD.21, BD.22, BD.23, BD.24,

BD.25, BD.28, BD.30,

EE.06, EE.12, EE.14, EE.22, EE.24,

EE.25, EE.26,

MG.10, MG.35, MG.36, MG.37,

MG.38, MG.39, MG.40, MG.41,

MG.42, MG.43,

RL.02, RL.07, RL.08, RL.09, RL.10,

RL.13, RL.15, RL.16, RL.17, RL.18,

RL.19, RL.21, RL.22, RL.23, RL.24, 

TG.08, TG.09, TG.11, TG.12, TG.13,

TG.14, TG.15, TG.16, TG.17, TG.18, 

MS.03, MS.12

9 stycznia

17 czerwca

AU.34, AU.41, 

BD.32, 

EE.18

MG.31, MG.33, MG.34,

RL.12, RL.25,

ST.09,

MS.09, MS.10

 

„dk”

AU.23

18–20 stycznia

25–29 czerwca

AU.25

12–14 stycznia

21–23 czerwca

AU.27

18 stycznia

25 czerwca

AU.28

18–20 stycznia

25–29 czerwca

AU.29

18–19 stycznia

24–25 czerwca 

AU.30

14–15 stycznia 

26–27 czerwca 

AU.35

15–17 stycznia

24–26 czerwca

AU.36

17–19 stycznia

27–29 czerwca

AU.40

 

27–28 czerwca

AU.54

12–15 stycznia

27–30 czerwca 

AU.65

19–21 stycznia

29 czerwca–1 lipca

EE.07

17–18 stycznia

25 czerwca

EE.09

19–21 stycznia

29 czerwca –1 lipca

EE.11 

12–13 stycznia

28–29 czerwca

EE.21

15 stycznia

27 czerwca 

MG.32

 

28 czerwca

MG.44

15–19 stycznia

27–28 czerwca

 

„wk”

EE.08

25–26 stycznia  oraz

8–9 lutego

22–24 czerwca

EE.10

15–16 lutego

28–30 czerwca

EE.17

29–30 stycznia

27–28 czerwca

EE.29

 

24–25 czerwca

MS.16

 

21–25 czerwca

ST.04

17–28 stycznia

22 czerwca–1 lipca

ST.05

 

28–29 czerwca

„w”

AU.39

 

26–27 czerwca

AU.60

11–12 lutego

26–27 czerwca

AU.62

11–16 stycznia oraz  8–11 lutego

26 czerwca –1 lipca

BD.31

11–14 stycznia oraz 8–11 lutego

2–4 lipca

MG.11

24–31 stycznia oraz 12–16 lutego

22 czerwca–1 lipca

RL.03

technik agrobiznesu, 

technik rolnik, rolnik 

19 stycznia–

22 stycznia  technik rolnik, rolnik 

2–9 lutego

 

technik agrobiznesu,  

technik rolnik, rolnik 

22–26 czerwca  technik rolnik, rolnik     27 czerwca–1 lipca  

RL.11

25–29 stycznia

24–28 czerwca

MS.01

 

21–25 czerwca

MS.04, MS.05, MS.08, MS.14

25–27 stycznia oraz  8–10 lutego

22–26 czerwca

MS.18

9–12 lutego

28 czerwca–1 lipca

MS.02

 

21 czerwca–1 lipca

MS.13

 

21–23 czerwca

MS.06, MS.07, MS.11, MS.17

 

21–25 czerwca

AU.01, AU.02, AU.03, AU.05, AU.06, AU.07, AU.08, AU.09, AU.10, AU.11, AU.12, AU.13, AU.14, AU.15, AU.16, AU.17, AU.18, AU.19, AU.20, AU.21,

AU.55, AU.57,   

BD.01, BD.02, BD.03, BD.04, BD.05,

BD.06, BD.07, BD.08, BD.09, BD.10,

BD.11, BD.12, BD.13, BD.14, BD.15, BD.16, BD.17, BD.19, BD.20, BD.26,

BD.27, BD.29,

EE.01, EE.02, EE.03, EE.04, EE.05, EE.13, EE.15, EE.16, EE.19, EE.20,

EE.23, EE.27, EE.28,

MG.01, MG.02, MG.03, MG.04, MG.05, MG.06, MG.07, MG.08, MG.09, MG.12,

MG.13, MG.14, MG.15, MG.16, MG.17,

MG.18, MG.19, MG.20, MG.21, MG.22,

MG.23, MG.24, MG.25, MG.26, MG.27,

MG.28, MG.29, MG.30,

RL.01, RL.04, RL.05, RL.06, RL.14,

RL.20, RL.26,

ST.01, ST.02, ST.03, ST.06, ST.07,

ST.08,

TG.01, TG.02, TG.03, TG.04, TG.05,

TG.06, TG.07, TG.10

11–21 stycznia oraz  8–13 lutego

21 czerwca–4 lipca

Szczegółowy harmonogram egzaminów dotyczących kwalifikacji, w których kształcenie odbywa się w ramach eksperymentów pedagogicznych, zostanie ogłoszony przez właściwą terytorialnie okręgową komisję egzaminacyjną na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.