Regulamin

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

po szkole podstawowej oraz obcokrajowców

do Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

 

TECHNIKUM NR 11

na rok szkolny 2023/2024

 

Dla kształconych w szkole zawodów:

 • Technik ekonomista - nr zawodu 331403
 • Technik handlowiec - nr zawodu 522305
 • Technik rachunkowości - nr zawodu 431103

Na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
 • art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm)
 • Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024

 

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:

a) Nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną w systemie nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

b) Kandydat spoza Trójmiasta zakłada swoje konto w Systemie.

c) Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram znajdują się na stronach internetowych systemu w instrukcji rekrutacji dostępnej w szkole oraz w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

d) Kandydat wprowadza samodzielnie oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

e) Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów wymienionych w p.f spowoduje niedopuszczenie kandydata do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

f) Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk z elektronicznej rekrutacji ze strony https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat )
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał - po przyjęciu do szkoły);
 3. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał - po przyjęciu do szkoły);
 4. 2 zdjęcia ( podpisane imieniem i nazwiskiem )- po przyjęciu do szkoły;
 5. kopia aktu urodzenia (oryginał - po przyjęciu do szkoły);
 6. kartę zdrowia i bilans - po przyjęciu do szkoły,
 7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie- na podstawie skierowania wydanego przez szkołę - po przyjęciu do szkoły,
 8. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1;
 9. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.283) lub oświadczenie na piśmie rodzica/opiekuna prawnego o braku orzeczenia,
 10. opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno –pedagogicznej lub oświadczenie na piśmie rodzica/opiekuna prawnego o braku opinii/ orzeczenia,
 11. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 12. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
 13. deklarację woli uczestniczenia w zajęciach z religii bądź etyki (deklaracja znajduje się na stronie internetowej szkoły- zakładka rekrutacja),
 14. klauzula informacyjna RODO dla rodziców kandydata, znajduje się na stronie szkoły- zakładka rekrutacjahttps://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/rekrutacja-23

 UWAGA!

 • Ta szkoła, która jest wpisana jako pierwsza na liście- jest szkołą pierwszego wyboru.

 

II. Oferta edukacyjna w Technikum nr 11:

 1) Przedmioty rozszerzone realizowane na poszczególnych kierunkach:

       Technik ekonomista- geografia

       Technik rachunkowości- matematyka

       Technik handlowiec- geografia

2) Języki obce nauczane w szkole:

 • pierwszy język obowiązkowy- język angielski,
 • drugi język obowiązkowy- język niemiecki.

 

III.Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Szkół Ekonomiczno-Handlowych decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym- maksymalnie 200, w tym:

1) 100 punktów- punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;

2) 72 punkty- punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii;

3) 28 punktów- punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4)   Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty:

język polski

100% x 0,35 = 35 pkt.

Matematyka

100% x 0,35 = 35 pkt.

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

100% x 0,30 = 30 pkt.

5) Sposób przeliczania ocen na punkty z wybranych zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, geografia:

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2pkt.

6) Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3;
 • udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10,
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7,
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5;
 • udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwukrotny lub więcej finalista konkursu przedmiotowego – 10,
  • dwukrotny lub więcej laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7,
  • dwukrotny lub więcej finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5,
  • finalista konkursu przedmiotowego – 7,
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5,
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w podpunktach c), d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4,
  • krajowym – 3,
  • wojewódzkim – 2,
  • powiatowym – 1

7) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o których mowa w podpunktach c), d), e), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, , z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do Szkół Ekonomiczno-Handlowych niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

10) Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

 

IV. Procedura odwoławcza:

1) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu.

3) W terminie 3 dni od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rodzic kandydata może wnieść odwołanie do Dyrektora Technikum nr 11, który rozpoznaje odwołanie w ciągu 3 dni roboczych od jego złożenia. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy odwołanie do sądu administracyjnego.

 

V.Terminy rekrutacji znajdują się na stronie Nabór Pomorze.

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi, które nie posiadają świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej w Polsce oraz nie posiadają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty:

1) Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz.U. 2020, poz.1283).

2) Przyjęcie ucznia z zagranicy, który nie jest obywatelem polskim, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3) Podstawą zakwalifikowania kandydata jest złożenie w szkole przetłumaczonych na język polski dokumentów:

a) podanie złożone do Dyrektora Technikum nr 11 o przyjęcie kandydata do szkoły -druk na stronie szkoły w zakładce rekrutacja,

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jej odpowiednika za granicą,

c) 3 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem),

d) akt urodzenia,

e) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzający brak przeciwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie - na podstawie skierowania wydanego przez szkołę ( po przyjęciu do szkoły wydJaje sekretariat szkoły),

f) dyplom znajomości języka polskiego w stopniu podstawowym (A1),

g) pisemne oświadczenie o miejscu pobytu/ zamieszkania kandydata w czasie roku szkolnego,

h) notarialnie potwierdzenie o faktycznie sprawowanej opiece nad kandydatem w czasie roku szkolnego w sytuacji gdy rodzice przebywają za granicą,

i) zezwolenie/zgodę lub inny urzędowy dokument potwierdzający prawną podstawą pobytu kandydata w Polsce.

 

4) Jeżeli kandydat nie dysponuje dokumentami (dotyczy kandydatów z Ukrainy) a szkoła posiada wolne miejsca, przyjęcie następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym kandydata z dyrektorem szkoły oraz nauczycielem, który włada językiem kandydata.

5) W przypadku braku dokumentów rodzic kandydata/ prawny opiekun (dotyczy kandydatów z Ukrainy) składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o sumie lat nauki ukończonej w szkole za granicą- druk znajduje się na stronie szkoły - zakładka rekrutacja.

6) Procedura odwoławcza kandydata niebędącego obywatelem polskim:

 1. W terminie 7 dni roboczych od odmowy przyjęcia kandydata do szkoły przybywającego z zagranicy, rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o sporządzenie na piśmie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. Dyrektor szkoły sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata wskazując przyczynę na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku.
 3. Dyrektor powołuje trzy osobową komisję odwoławczą, składającą się z członków RP.
 4. Rodzic kandydata składa do komisji odwoławczej wniosek o rozpatrzenie odwołania w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 5. Komisja odwoławcza rozpoznaje wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia jego wniesienia.
 6. Na decyzję Komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.

 VII.Komisja rekrutacyjna

1) Rekrutację do klas pierwszych SE-H, Technikum nr 11 przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna składająca się z co najmniej trzech nauczycieli SE-H, powołana przez dyrektora szkoły.

2) W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:

 1. dyrektor szkoły,
 2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym w SE-H.

 3) Dyrektor szkoły wyznacza jej przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej i określa zadania członków.

4)  Szkolna komisja rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjne:

 1. przyjmuje i weryfikuje zgodność wprowadzonych danych osobowych,
 2. weryfikuje poprawność wprowadzonych ocen i osiągnięć kandydata; uzupełniaewentualne braki lub poprawia oczywiste błędy,
 3. ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
 4. ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

5) Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły i jest otwarty w dni robocze -od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00-15.00., tel.58/301-55-41

 

Dyrektor Szkoły

Justyna Kulling-Bogdan

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

HARMONOGRAM- TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal1-obrocony.pdf