HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPELNIAJĄCYM ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH

SZKÓŁ EKONOMICZNO -HANDLOWYCH IM.MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU                    

W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły).

 

od 16.05.2022

do 20.06.2022

do godz. 15:00

 

od 02.08.2022

do 05.08.2022

 

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

 

od 24.06.2022

do 13.07.2022

do godz. 15:00

 

 

 

--------

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

13.07.2022

 

05.08.2022

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

21.07.2022

 

 

16.08.2022

 

 

5.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

 

21.07.2022

25.07.2022

 

02.08.2022

12.08.2022

 

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie karty zdrowia ucznia.

 

22.07.2022

28.07.2022

do godz. 15:00

 

17.08.2022

22.08.2022

do godz. 15:00

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29.07.2022

do godz. 14:00

 

23.08.2022

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

29.07.2022

 

23.08.2022

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 05.08.2022

 

do 26.08.2022

10.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

WAŻNE!!!

Dokumentację o której mowa powyżej należy w procesie rekrutacji uzupełnić o:

  • akt urodzenia kandydata
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy (szkoła wydaje skierowania na badania w terminie 23.07-26.07 oraz 03.08-13.08 tj. po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły)
  • kartę zdrowia ucznia (ze szkoły podstawowej)