Sprawozdanie finansowe szkoły za 2022r.

Zgodnie z art. 34 ust. 9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 342), na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych zostały umieszczone sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych przez GCUW.

link SEH_SF2022 (3.52 MB) 

Gdańsk, dnia 10.05.2023r.

***