Szkolne Koło Europejskie zaprasza do udziału w szkolnym konkursie z okazji 70-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Link do formularza z pytaniami konkursowymi, będzie dostępny do końca listopada 2020r. 

Link został zamieszczony na platformie Teams w zespole Biblioteka Szkolna.

Celem konkursu jest zapoznanie z tematyką Praw Człowieka, zrozumienie praw zawartych w Konwencji.

Zapraszamy do refleksji i lektury artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zachęcamy do  udziału wszystkich uczniów szkoły.


Pozdrawiamy- opiekunowie SKE:
Justyna Zając
Barbara Wilbrandt,
Karolina Sikorska.

.......................................................................................................................................................................

Rys historyczny

Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie „Konwencja Europejska” lub EKPC) – umowa miedzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 roku, a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 roku. Stronami Konwencji jest każde z 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).

Konwencja sporządzona została w językach: angielskim i francuskim, depozytariuszem jest Sekretarz Generalny Rady Europy.

Zgodnie z preambułą konwencji rządy państw europejskich, przyjmując konwencję, chciały podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw zamieszczonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka. Na podstawie konwencji powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991, jednocześnie podpisując Europejską Konwencję Praw Człowieka.