Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO) 

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul.Seredyńskiego 1A, 80-753 Gdańsk
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : e-mail:iod@rodo-edu.pl
 • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie przepisów prawa oświatowego, wyrażonej  dobrowolnej zgody, zawartej umowy.
 • Przetwarzamy następujące dane :imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel.
 • Twoje dane osobowe powierzyliśmy instytucjom realizującym niezbędne zadania z zakresu oświaty (umowa powierzenia )
 • Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie) a zgody dobrowolne ( lub w wyniku zawartej umowy)przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
 • Przysługuje Ci:
 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych;
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
 • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • f) prawo do przenoszenia danych:
 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@rodo-edu.pl