FUNDUSZ ZDROWOTNY:

Uchwała nr LXXII/1843/24 Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska oraz warunki i sposób ich przyznawania, obowiązującą od roku 2024- w załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 615/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. określające wzór wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zgodnie z Uchwałą RMG - paragraf 7.1. ustala się następujące terminy i zasady składania wniosków:

1) nauczyciele składają wniosek do szkoły zgodnie z S 6 regulaminu, w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do szkoły;

2) dyrektor dokonuje oceny formalnej złożonego wniosku i przekazuje kompletne wnioski za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku do Prezydenta Miasta Gdańska w terminie do 10 sierpnia danego roku kalendarzowego.

 

2.O przyznaniu i wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania, decyduje Prezydent Miasta Gdańska, w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego.