Deklaracja dostępności Szkół Ekonomiczno-Handlowych

im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Kujawska: sekretariat@seh.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58/301-55-41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Mariana Seredyńskiego 1A, 80-753 Gdańsk tel. 58 301-22-58

Dojazd:

Dojazd do szkoły jest możliwy tramwajem (przystanek Brama Żuławska): 3, 8, 9 oraz autobusem (przystanek Brama Żuławska): 106, 111, 112, 138, 166, 178, 186, 212. Przystanek znajduje się w odległości ok. 300 metrów od szkoły.

Dojechać można także samochodem, od strony ul. Długie Ogrody znajdują się płatne miejsca parkingowe oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Na tyłach szkoły znajduje się parking na potrzeby pracowników szkoły. 

Jest jedno wejście główne do budynku dla interesariuszy od ulicy Mariana Seredyńskiego 1A.

W budynku szkoły nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze, tzw. niski parter, budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia.

Sekretariat znajduje się w pobliżu portierni na tzw. wysokim parterze, do którego prowadzą schody.

W przestrzeni niskiego parteru znajduje się toaleta bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Dziennik Podawczy 

Dziennik Podawczy znajduje się na parterze w sekretariacie szkoły- pokój nr 6.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia