Imię i nazwisko nauczyciela

Innowacje 2020/2021 

1.Ilona Kaproń, Artur Świątek

Instaling- nauka języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji internetowej

2.Justyna Hukałowicz, Artur Świątek

Spacer po Gdańsku- wykorzystanie aplikacji – interdyscyplinarość: historia i j. angielski /j.niemiecki.

3.Ewa Dygoń

Gra miejska pt. Jak dobrze znasz swoje miasto? Interdyscyplinarność- historia, języki obce. Cel nauka jęyka niemieckiego w półączeniu z historią miasta, poznanie zabytków, osobliwości i historii Starego Miasta w Gdańsku, co pozwoli rozwijać zasób kompetencji językowych. Innowacja rozwija umiejętność porozumiewania się zarówno w języku ojczystym jak i w języku obcym. Obejmuje umiejętności w zakresie komunikacji słownej, rozumienia tekstu pisanego. Rozwija kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne poprzez zastosowanie logicznego myślenia, działania, poszukiwania  i selekcjonowania informacji. Łączy się z kompetencjami informatycznymi pozwalającymi na umiejętne wykorzystanie TIK w grze miejskiej. Pozwala na rozwijanie procesu uczenia się indywidualnego i w grupie oraz kształtuje kompetencje społeczne i obywatelskie poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie zadań z gry miejskiej. Daje poczucie inicjatywy, zdolności do wcielania pomysłów w czyn, rozwija kreatywność i przedsiębiorczość. Obcowanie z architekturą, sztuką, historią Starego Miasta w Gdańsku kształtuje świadomość i ekspresję kulturową uczestników gry.

4. Justyna Zając Fizyka- włączanie elementów języka obcego (j. angielskiego) do opisu zjawisk fizycznych, wprowadzenie terminologii stosowanej w publikacjach międzynarodowych w celu rozwijania kompetencji porozumiewania się w językach obcych. Uczniowie poznają terminologię stosowaną w dziedzinie fizyki na całym świecie.
5.Justyna Zając

Fizyka i matematyka- wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i zasobów cyfrowych podczas lekcji. Cel: wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i zasobów cyfrowych podczas lekcji- Smart Tools (cyfrowe narzędzia pomiarowe, wykorzystanie smartfona jako narzędzia edukacyjnego- BYOD), gamifikacja (nauka przez rozrywkę), Mozaik 3D (baza narzędzi 3D), zintegrowana platforma MEN (baza eksperymentów). Rozwijanie kompetencji matematycznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się.

 6.Karolina Sieradzka, Krystyna Rancew

Matematyka- interdyscyplinarne zajęcia matematyka z informatyką dla klas pierwszych z wykorzystaniem programu GeoGebra - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

 7. Oliwia Kołodziejska

Geografia- wprowadzanie terminologii geograficznej w języku angielskim, poprzez np: rozwiązywanie logogrfyów w języku angielskim, by ułatwić zainteresowanym uczniom zdawanie geografii na maturze języku angielskim (poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły).

 8.Dominika Szulińska

Geografia- stosowanie narzędzi i zasobów cyfrowych na lekcjach geografii np. program do tworzenia map ArcGIS online, analizy map online – windy.com, prezentacji – Canva, Genial.ly.

 9.Dominika Szulińska

Geografia- Realizacja Projektu "Szkoła ćwiczeń" - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

10.Marzena Kowalczyk-Świrydowicz

Podstawy przedsiębiorczości- prowadzenie lekcji wg. projektu „Zgamifikowane lekcje przedsiębiorczości” - przygotowanie do konkursu z przedsiębiorczości, rozwijanie kreatywności, samodzielności i innowacyjności uczniów i współpracy w zespole.

11.Marzena Kowalczyk -Świrydowicz Podstawy przedsiębiorczości-prowadzenie zajęc w oparciu o projekt „ Lekcje z ZUS”- poszerzenie wiedzy  dotyczącej  ubezpieczeń społecznych we współpracy z ZUS w Gdańsku, lekcje otwarte, warsztaty - przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.
12.Justyna Hukałowicz BHP- prowadzenie zajęc w oparciu o projekt ,,Kultura bezpieczeństwa"  PIP dla uczniów klas pierwszych w oparciu o współpracę z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy-lekcje i spotaknia online.
13.Marzena Wierzba, Barbara Wilbrandt, Małgorzata Klikowicz

Wychowanie fizyczne- realizacja projektu" Turystyczny Gdańsk"-odwiedzanie turystycznych miejsc na mapie Gdańska przy wykorzystaniu aplikacji "Zdrowie"-aplikacja do mierzenia kroków. W projekcie tym przewiduje się współpracę z nauczycielem historii i języka obcego.Celem jest aktywizacja młodziezy do poznania miasta w ruchu w ykorzystaniem TIK -aplikacja.

14.Izabela Malińska, Katarzyna Zaremska

Przedmioty zawodowe- REVAS- wykorzystanie Symulacyjnych Firm Branżowych do prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa na przedmiotach zawodowych (klasy pierwsze i drugie), rozwijanie kreatywnego myślenia z wykorzystaniem programu komuterowego do realnego zarządzania przedsiębiorstwem.

15. Zespół Przedmiotów Zawodowych

( A.Czarnecka-Bodakiewicz, H.Kasperek, E.Bakalarczyk, W.Kukier, W .Młodzianowska, A.Tymczyszyn, K.Tecław,K.Sikorska, P.Giruć, I.Malińska, K.Zaremska)

Praktyki zawodowe online. Wykorzystanie programu Branżowych Symulacyji Biznesowych -REVAS oraz programu Subiekt, Gratyfikant i MS Office do reazlizacji praktyk zawodowych dla uczniów klas drugich. Cel: reazlizacja praktyk szkolnych w czasie pandemii z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Obejmuje umiejętności w zakresie komunikacji słownej, rozumienia tekstu pisanego. Rozwija kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne poprzez zastosowanie logicznego myślenia, działania, poszukiwania  i selekcjonowania informacji. Łączy się z kompetencjami informatycznymi pozwalającymi na umiejętne wykorzystanie TIK. Pozwala na rozwijanie procesu uczenia się indywidualnego i w grupie oraz kształtuje kompetencje społeczne i obywatelskie poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie zadań założonych w BFS-REVAS. Nauka zarządzania realnym przedsiebiorstwem online.

16. Monika Łańcucka, Marta Blacha
Historia-  w ramach innowacji działają pod hasłem "Zabawa Gdańskiem i regionem". W ramach tego projektu szkolnego realizujemy konkurs szkolny "Gdańsk w zabytkach", realizujemy  projekt Fundacji Skrzydła "Zaślubiny Polski z morzem-1920" , w każdej klasie przeprowadzamy lekcję poświęconą historii lokalnej oraz każda klasa poszukuje informacji na temat postaci ważnej dla historii regionu.
Zwieńczeniem naszych działań będą prace konkursowe oraz prezentacje klasowe dotyczące bohaterów lokalnej historii.
W naszej innowacji kładziemy nacisk na historię lokalną/regionalną oraz zwracamy uwagę na to, jak ważna jest historia małej ojczyzny - miejsca, w którym się urodziliśmy, w którym żyjemy. Chcemy zainteresować uczniów problemami lokalnego środowiska.
Ta innowacja kształtuje postawy patriotyczne związane z kulturą regionu. Dzięki niej uczeń pozna wybitne postaci związane z regionem, a przede wszystkim rozwinie się w nim poczucie przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.
Ta innowacja stanowi bardzo ważne uzupełnienie podstawy programowej. Chcemy uzupełnić wiedzę uczniów o wydarzenia historyczne, dokonania postaci i zabytki związane z obszarem, na którym się wychowują i dorastają.
Dzięki tej innowacji uczymy kompetencji kluczowych:
  1. Myślenia - dzięki lekcjom, konkursowi, prezentacjom poruszamy wyobraźnie uczniów, którzy muszą musi samodzielnie tworzyć, wyrażać swoje zdanie, opinie
  2. Czytania - dzięki tekstom źródłowym omawianym na lekcji.
  3. Umiejętności komunikowania się w języku ojczystym -  komunikacja między uczniami i nauczycielem.
  4. Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin - forma konkursu jest dowolna, więc uczniowie będą wykonywać prace konkursowe z wykorzystaniem różnych metod oraz narzędzi informatycznych. Potrzeba stworzenia prezentacji wymaga dokonania wyboru bohatera oraz w sposób twórczy przedstawienia jego dokonań dla historii regionu
  5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi - Metody TIK wykorzystywane na lekcji - praca z programami/aplikacjami
  6. Umiejętność samodzielnego docierania do informacji - w przypadku konkursu uczniowie sami muszą znaleźć zabytek, nad którym będą pracować, w przypadku prezentacji postaci uczniowie muszą samodzielnie dotrzeć do informacji, biografii
  7. Umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych - w przypadku tworzenia klasowych prezentacji