ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW

Podstawa prawna:


Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1120).

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum szkoły.

I. Legitymacje szkolne:

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej należy wystąpić do dyrektora szkoły
    z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie).
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

II. Świadectwa szkolne - duplikaty:

Zasady wydawania duplikatów świadectw:

  1. W przypadku utraty oryginału należy wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2 – do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

 rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy/dojrzałości),

 roku ukończenia szkoły / klasy.

  1. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł
  2. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Termin wydawania duplikatu do 30 dni.

III. Opłaty:

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:

 85 1240 1268 1111 0010 3854 1909

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI lub OPŁATA ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA

opłata za duplikat legitymacji: 9 zł

opłata za duplikat świadectwa: 26 zł

UWAGA!!!

Po dokonaniu opłaty wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu należy dostarczyć do sekretariatu osobiście lub przesłać skan emailem: sekretariat@seh.edu.gdansk.pl